Thursday, March 26, 2015

گاهشمار حقوق بشر سال هزار و سیصد و نود و چهار

به امید برآورده شدن حقوق بشر برای همه

گاه‌شمار حقوق بشر در سال دوم ظهور خود، امید دارد بر آگاهی افراد بر حقوق خود و حقوق دیگری و به رسمیت شناختن و احترام گزاردن به آن بیفزاد. در این راستا امسال نام گاه‌شمار تغییر داده شد تا ذره‌ای بیش بر این باور ارج نهاده شود.

در سال گذشته این گاه‌شمار با نام ”روزشمار دگرباشان جنسی“ انتشار یافت، امسال با حفظ تمرکز خود بر دگرباشان جنسی، تلاش شد تا با افزودن مناسبت‌ها و اطلاعاتی از قومیت‌ها و مذاهب موجود در ایران، بخصوص اقلیت‌های تحت فشار حاکمیت ایران، در جهت سازش، همراهی و همیاری بیشتر این گروه‌ها قدم مثبتی برداشته شود. سازمان دگرباشان جنسی ایران-ایرکو به عنوان متولی این گاه‌شمار به گرمی از ایجاد ارتباط با این اقلیت‌ها و پیشنهادات آنان در موارد مختلف، همچون افزودن یا ویرایش مناسبت‌ها و یا اطلاعات استقبال می‌کند.

1 comment:

واراند آراگاتس said...

کار بسیار جالبی انجام داده اید
خانه هنر هنوز هم با وبلاکهای به روز شده کارشش رو ادامه میده ؟