Saturday, June 27, 2009

نوام چامسکی و گروهی از دانشگاهیان جهان:

فراخوان به حمایت از جنبش مردم ایران

• نوام چامسکی و عده ای از دانشگاهیان صاحب نام جهان فراخوانی انتشار داده اند و از خواست های مردم ایران حمایت کرده اند ...


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۶ تير ۱٣٨٨ - ۲۷ ژوئن ۲۰۰۹


اخبار روز: نوام چامسکی و ده ها تن دیگر از استادان نام آور دانشگاه های جهان، با انتشار فراخوانی عمومی به حمایت از جنبش دموکراسی خواهانه ی مردم ایران برخاسته اند. این فراخوان توسط آقای محمدعلی اصفهانی ترجمه و برای انتشار در اختیار اخبار روز قرار داده شده است. متن این فراخوان و امضاهای آن را در زیر ملاحظه می کنید:


امروز صبح، خامنه ای خواهان نقطه ی پایان نهادن بر تظاهرات وسیع و پرتوان مردم ایران در اعتراض به نتایج انتخابات هفته ی گذشته شد. با این استدلال که امتیاز دادن به خواست های توده یی و فشار های «غیر قانونی»، منجر به نوعی «دیکتاتوری» خواهد شد.
او اخطار کرد که نه پلیس، بلکه معترضان هستند که مسئولیت خشونت های بعدی را بر عهده خواهند داشت.
استدلال خامنه ای، به گوش هر آنکس که نسبت به راه و روش و سیاست آکسیون های دسته جمعی [سیاسی و مدنی و... ـ م ] حساس است، زنگ ـ آوایی آشنا دارد. چرا که به همان منطقی می ماند که در اکثر موارد، به وسیله ی صاحبان قدرت، در عصر جدید، علیه بسیج شدن و به حرکت درآمدن توده ها مورد استفاده قرار گرفته است و می گیرد: از سال ۱۷۸۹ [انقلاب فرانسه ـ م] تا سال ۱۹۷۹ و خود انقلاب ایران.
اینگونه بسیج شدن ها و به حرکت درآمدن های توده ها، در جریان نبرد برای توضیح این اصل محوری شکل می گیرد که: حق حاکمیت، از آنِ تودهاست؛ و باید تکیه بر آنان داشته باشد؛ نه بردولت ها و نمایندگان دولت ها.
«هیچ دولتی حق ندارد از حاکمیت خود سخن بگوید مگر آن که این حاکمیّت، بر اراده ی تمامی مردم، استوار شده باشد.». این را مبارزان، در «منشور آزادی» ANC [کنگره ی ملی آفریقا، که نلسون ماندلا شاخص ترین چهره ی آن است ـ م] در سال ۱۹۵۵ وارد کرده اند.
نیازی به گفتن نیست که گرچه این، خود مردم ایران هستند که باید خط مشی سیاسی خود و راهی که می خواهند در پیش گیرند را تعیین کنند، اما با این وجود، ناظران جهانی که از شجاعت این مردم در تظاهرات و حرکت های اعتراضی هفته ی گذشته، تأثیر و الهام گرفته اند، دستکم این حق را دارند که بر این نکته تأکید ورزند که دولتی که مدعی نمایندگی اراده ی مردم است، ، تنها در صورتی در ادعای خود صادق است که پیش شرط های اساسی حداقل را برای آن که مردم بتوانند اراده ی خویش را تعیین و تبیین کنند رعایت کرده باشد: آزاد گذاشتن مردم، به منزله ی نیرو یی همگانی و فراگیر، برای گردهمایی، بدون مواجه شدن با سرکوب و تضییق و مزاحمت؛ و [پذیرفتن] توانمندی و صلاحیت آن ها در زمینه ی بحث و تبادل نظر و دستیابی بلامانع به اطلاعات و داده های لازم، که برای تحقیق و اندیشیدن و سنجش و تصمیم گیری در مورد راهکار های مشترک جمعی ضروری است.
ادعای سالیان بیگانگانی که خود را بانی و کفیل «گسترش دموکراسی» در گوشه و کنار جهان معرفی کرده اند، کمک کرده است که بدبینی و تردیدی نسبت به حرکت های مدنی یی که منادی مشروعیت نوعی دموکراسی مستقیم هستند به وجود بیاید و استوار شود. اما قاعده و ذات و گوهر [و محک سنجش حق و باطل، و راست و دروغ]، امروز مثل همیشه روشن و واضح و بی ابهام است: فقط خودِ مردم هستند که باید داعیه ها را ارزیابی و ارزشگذاری کنند.
ما امضا کنندگان زیر، دولت ایران را فرا می خوانیم که دست به هیچگونه اقدامی نزند که ممکن است مردم را در ایفای این نقش ارزیابی و ارزشگذاری شان دلسرد سازد.

AGAMBEN, Giorgio, Università IUAV di Venezia, Venice
ALAMDARI, Kazem, California State University, Los Angeles
ALLIEZ, Eric, Middlesex Universtiy, UK
AMSLER, Sarah S, Language and Social Sciences, Aston University, Birmingham
ANDERSON, Kevin B, Professor of Sociology and Political Science, University of California, Santa Barbara
ASAD, Talal, Graduate Center, City University of New York
BADIOU, Alain, École Normale Supérieure, Paris
BALKAN, Nesecan, Hamilton College
BANUAZIZI, Ali, Professor of Political Science and Director, Program in Islamic Civilization and Societies, Boston College
BAYAT, Asef, Professor of Sociology and Middle East Studies, Leiden University
BEHROOZ, Maziar, Associate Professor of Middle East History, San Francisco State University
BENHABIB, Seyla, Eugene Meyer Professor of Political Science and Philosophy, Yale University, New Haven
BEYER, Vera, Kunsthistorisches Institut der Freien Universität Berlin
BIENIEK, Adam, Jagiellonian University, Chair of Arab Studies, Institute of Oriental Philology , Cracow, Poland
BLIBAR, Etienne, Paris X, Nanterre, and University of California, Irvine
BOCHENSKA, Joanna, Dept. of Kurdish Studies, Jagiellonian University, Cracow, Poland
BOGDAN, Jolan, Dept. of Visual Cultures, Goldsmiths College, UK
BOSTEELS, Bruno Bosteels, Cornell University
BRAULT, Pascale-Anne, Professor of French, Dept. of Modern Languages, DePaul University
BRUNO, Michael, Dept. of Philosophy, Lewis and Clark College, Portland, OR
BRUSTAD, Kristen, Associate Chair, Dept.
Of Middle Eastern Studies, University of Texas at Austin
BURGE, Tyler, University of California, Los Angeles
BURGERS, Jan-Willem, Australian National University
BUTLER, Judith, University of California, Berkeley
BUTT, Gavin, Senior Lecturer & Programme Leader in MPhil / PhD,
CARDIN, Maryam, IUT of the University of Marne-la-vallée
CHOMSKY, Noam, MIT, Cambridge MA USA
COHEN, Joshua, Stanford University
COLE, Juan R. I., Mitchell Collegiate Professor of History, University of Michigan
DABASHI, Hamid, Professor of Iranian Studies and Comparative Literature, Columbia University, New York
DE CARO, Mario, Dept. of Philosophy, University of Rome
DI LUCIA COLLETI, Laura, Conseillor Province of Venice
DOGRAMACI, Sinan, University of Texas at Austin
DOLEZALEK, Isabelle, Freie Universität Berlin
DOMINIAK, Piotr, Chairman of ASK Association in Raciborz, Poland
DORFMAN, Vladimiro Ariel, Duke Universtiy, Durham, North Carolina
DÜTTMANN, Alexander Garcia, Goldsmiths College
EHSANI, Kaveh, Assistant Professor of International Studies, DePaul University
EISENSTEIN, Zillah, Professor of Politics, Ithaca College
ENGELMANN, Stephen, University of Illinois at Chicago
EPSTEIN, Barbara, History of Consciousness Dept., University of California, Santa Cruz
FALK, Richard, Professor of International Law Emeritus, Princeton University
FARHI, Farideh, Dept. of Political Science, University of Hawai'i at Manoa
FARNOODY-ZAHIRI, Nelly, UCLA
FASY, Thomas M., Mount Sinai School of Medicine, New York City
FATIMA KHAN, Mahruq, Assistant Professor of Women's, Gender and Sexuality Studies, University of Wisconsin-La Crosse
FIELD, Hartry, Professor of Philosophy, New York University
FORAN, John, Professor of Sociology, University of California, Santa Barbara
FRIEDLAND, Roger, Professor of Religiou Studies and Sociology, UCSB
GAJEWSKA, Katarzyna, University of Poland
GANDJBAKHSH, Amirhosseing, Research Director, National Health Institute, Washington DC
GANZ, David, Universität Konstanz, Germany
GARRETT, Don, Dept. of Philosophy, New York University
GASIOROWSKI, Mark, Political Science and International Studies, Louisiana State University
GLOGOWSKI, Aleksander, Jagiellonian University, Cracow, Poland
GODMILOW, Jill, University of Notre Dame
GOLE, Nilufer, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
HÁJEK, Alan, Research School of Social Sciences, Australian National University
HALLWARD, Peter, Middlesex University, UK
HASHEMI, Nader, Assistant Professor of Middle East and Islamic Politics
HEGASY, Sonja, Zentrum Moderner Orient, Berlin
HERRERA, Linda, Institute of Social Studies (The Hague)
HIBBARD, Scott, DePaul University, Chicago
HOEFERT, Almut, University of Basel
IVEKOVIC, Rada, Collège international de philosophie, Paris, Université Jean-Monnet, Saint-Etienne
JIMENEZ, Maria, Université Paris Sorbonne, Paris IV
KAPLINSKY, Raphael, Professor of International Development, The Open University, UK
KESHAVARZIAN, Arang, Associate Professor of Middle Eastern and Islamic Studies, New York University
KHOSROVANI, Sahar, University of Maastricht
KORBEL, Josef, School of International Studies, University of Denver
KOWALIK, Tadeusz, professor of economics and humanities, Polish Academy of Sciences, Warsaw
KOWALSKA, Beata, Jagiellonian University, Poland
KOZLOWSKI, Pawel, Professor of economics, Polish Academy of Sciences
KUMAR, Victor, University of Arizona
LARRIVÉE, Pierre, Aston University, Birmingham
LEMISCH, Jesse, Professor Emeritus, History, John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, USA
MARTINON, Jean-Paul, Dept. of Visual Cultures, Goldsmiths College, UK
MASROUR, Farid, Dept. Of Philosophy, New York University
MCFARLAND, Andrew, Political Science Dept.
, University of Illinois, Chicago
MCINTYRE, Michael, International Studies, DePaul University, Chicago
MEHDIZADEH, Hamidreza, Illinois Institute of Technology
MEMMI, Paul, Paris Ouest Nanterre la Défense
MORUZZI, Norma Claire, University of Illinois at Chicago, Political Science, History, Gender and Women's Studies
MOSES, Claire G., Dept. of Women's Studies, University of Maryland
MOSHTAGHI, Nazgol, University of South Florida
NAST, Heidi, DePaul University, Chicago
NATCHKEBIA, Irina, Tbilisi University
NOYAU, Colette, Dépt des Sciences du langage, CNRS, Université Paris-Ouest
OBDRZALEK, Suzanne, Dept of Philosophy, Claremont McKenna College
PATTERSON, Ian, Director of Studies in English, Queens' College Cambridge
PETTIT, Philip, University Center for Human Values, Princeton University
PHELPS, Christopher, Dept. of History, The Ohio State University
PIRVELI, Marika, Szczecin University, Poland
POTTER, Robert, Professor Emeritus, University of California, Santa Barbara, USA
PRÉVOST, Sophie, Centre National de la Recherche Scientifique, Ecole Normale Supérieure, Paris
PRINZ, Jesse, Professor of Philosophy, City University of New York
PROUST, Joëlle, Director of Research, Institut Jean-Nicod, Centre National de la Recherche Scientifique, Ecole Normale Supérieure
PSTRUSIŃSKA, Jadwiga, Head of Dept. of Interdisciplinary Eurasiatic Research, Institute of Oriental Philology, Jagiellonian University, Cracow
RAKOWIECKI, Jacek, Collegium Civitas, Poland
RANCIÈRE, Jacques, Emeritus Professor of Philosophy at the University of Paris (St. Denis)
REZAEI ,Ali, Dept. of Sociology, University of Calgary, Canada
RIGGLE, Nicholas Alden, Philosophy, New York University
ROMAN, Richard, University of Toronto
ROSENTHAL, David M., Professor of Philosophy, Cognitive Science Concentration Graduate Center, City University of New York
ROSS, Eric B., Visiting Professor of Anthropology and International Development Studies, George Washington University, Washington, D.C.
SAHNI, Varun, Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA), Ganeshkhind, Pune
SANBONMATSU, John, Associate Professor of Philosophy, Dept. Of Humanities and Arts, Worcester Polytechnic Institute, MA
SCHAEFER, Karin, Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany
SCHELLENBERG, Susanna, Professor of Philosophy, Research School of the Social Sciences, The Australian National University, Canberra
SCHIBECI, Lynn, (retired) Dept. of History, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico
SCHIELKE, Samuli, Centre of Modern Oriental Studies, Berlin
SCHRECKER, Ellen, Professor of American History at Yeshiva University, New York
SCHWABSKY, Barry, Senior Critic in Sculpture (retired), Yale University
SEDGWICK, Sally, University of Illinois, Chicago
SHAHSAVARI, Anousha, Persian Lecturer, University of Texas at Austin
SHEIKHZADEGAN, Amir, University of Freiburg
SIEGEL, Susanna C., Professor of Philosophy, Harvard University, Cambridge
SIMPSON, Dick, Head of the Political Science Dept.
, University of Illinois, Chicago
SINGPURWALLA, Rachel, University of Maryland, College Park
SOSA, Ernest, Rutgers University Philosophy Department
SPERBER, Dan, Institut Jean Nicod, CRNS, Paris
STEINSEIFER, Martin, Universität Giessen
STUART, Jack, Minneapolis, MN
Tabb, William K., City University of New York
TAVAKOLI-BORAZJANI, Farifteh, Freie Universität Berlin, Institut für Iranistik
TAVAKOLI-TARGHI, Mohamad, Professor of History and Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto
TISSBERGER, Martina, Freie Universität Berlin, Dept. of Educational Sciences and Psychology
TOHIDI, Nayereh, Professor and Chair, Gender and Women's Studies Dept., California State University, Northridge
TOSCANO, Alberto, Goldsmiths College, UK
UNGER, Peter, Professor of Philosophy, New York University
VAHDAT, Farzin, Vassar College, New York
VAN BLUEMEL, Emeritus Professor of Physics at Worcester Polytechnic Institute, in Worcester, MA
VAN BRUINESSEN, Martin, Chair of Comparative Study of Contemporary Muslim Societies, Dept. of Theology and Religious Studies, Utrecht University
VICTORRI, Bernard, Directeur de recherché CNRS, Ecole Normale Supérieure, Paris
WATZL, Sebastian, Dept. of Philosophy, Columbia University
WHITE, Stephen, Dept. of Philosophy, Tufts University
WINANT, Howard, Professor of Sociology, University of California, Santa Barbara
ZIAI, Hossein, Director of Iranian Studies, UCLA Dept. of Near Eastern Languages and Cultures, Los Angeles, CA
ŽIŽEK, Slavoj, University of Ljubljana, Slovenia and the European Graduate School
ZUK, Agnieszka, University of Nancy
ZUPANCIC, Alenka, Institute of Philosophy of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

----------------------------
یکی از لینک های فراخوان به زبان انگلیسی:
http://temi.repubblica.it/limes-heartland/
open-letter-of-support-to-th
e- demonstrators-in-iran/1314

No comments: