Thursday, July 2, 2009


آنجلا مرکل از کشورهای هشت خواست با مردم ایران اعلام همبستگی کنند

سیمین شاملو

رادیو فرانس


آنگلا مرکل اختناق درایران را با آنچه درآلمان شرقی گذشته بود، مقایسه کرد. صدراعظم آلمان امروزپنج شنبه درسخنانی درمقابل بوندستاگ، پارلمان کشورش اعلام کرد که هرروزبه افراد دستگیر شده درایران می اندیشد و تلاش می کند آنها ازخاطره ها فراموش نشوند.

خانم مرکل، که زادۀ بخش شرقی آلمان است ، افزود که از اهمیت به یاد داشتن ونگران بودن درمورد سرنوشت کسانی که درآن دوران دربخش شرقی کشورش یا جمهوری دموکراتیک آلمان، به زندان افتاده بودند، آگاه است. صدراعظم آلمان که هفتۀ آینده دراجلاس سران هشت کشوربزرگ صنعتی جهان در ایتالیا شرکت می کند، ابرازامیدواری کرد که این نشست بتواند "پیام محکمی درارتباط باآزادی شرکت درتظاهرات و برخورداری ازحقوق انسانی و شهروندی در ایران" ارسال کند.

آنگلا مرکل ازپیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی برمذاکره با ایران استقبال کرد وبا این حال افزود که مسئلۀ هسته ای ایران همچنان مورد بحث خواهد بود. اجلاس هشت کشور بزرگ صنعتی جهان سه شنبۀ آینده درایتالیا بر گزارخواهد شد. بحران اقتصادی، گرم شدن زمین وعدم گسترش سلاح اتمی نیز ازجمله موضوعات این نشست است.

صدراعظم آلمان که هفتۀ آینده دراجلاس سران هشت کشوربزرگ صنعتی جهان در ایتالیا شرکت می کند، ابرازامیدواری کرد که این نشست بتواند "پیام محکمی درارتباط با آزادی شرکت درتظاهرات و برخورداری ازحقوق انسانی و شهروندی در ایران" ارسال کند.

آنگلا مرکل ازپیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی برمذاکره با ایران استقبال کرد وبا این حال افزود که مسئلۀ هسته ای ایران همچنان مورد بحث خواهد بود. اجلاس هشت کشور بزرگ صنعتی جهان سه شنبۀ آینده درایتالیا بر گزارخواهد شد. بحران اقتصادی، گرم شدن زمین وعدم گسترش سلاح اتمی نیز ازجمله موضوعات این نشست است

No comments: