Tuesday, July 20, 2010

روز ملی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، و دگرجنسگونگان ایرانی

ما، جمعي از همجنسگرايان، دوجنسگرايان و دگرجنسگونگان ِ ايران، روز ِ‌ اول امرداد ماه را، انتخاب كرديم و اسم اش را گذاشتيم: روز ِ ملي همجنسگرايان، دوجنسگرايان و دگرجنسگونگان ِ‌ايرانی
مرداد ماه، زيباست، گرم است و مهربان و ما مي خواستيم روزي كه براي خودمان انتخاب مي كنيم ، گرم باشد و زيبا و مهربان.

اي كاش مي توانستيم از تك تك دگرباشان بپرسيم و با دانستن ِ‌ديدگاه تك تك شان، یک انتخاب مشترک و با تفاهم داشته باشیم. اميدواريم همراه يكديگر، هم دلانه، آرام و خستگي ناپذير، راه زندگی را باز كنيم به سمت ‌نور و گرما.
يكي از همين روزهای گرم تابستان از خانه هامان بيرون مي آييم، با لباس هاي رنگ به رنگ، با لب هاي پر از خنده و شادي. و به همدیگر خواهیم گفت : ما توانستيم.
دوست داریم مهر ورزي را، نگاه را و احترام را یاد بگیریم و یاد بدهیم
ما مي دانيم كه آدمي، مهربان است و پذيرا. کسانی که ما را نپذیرفته اند، روزي و به زودی ما را خواهند پذيرفت. ما در یک توافق همگانی در رعایت انسان و ضرورت احترام، دنياي بهتري خواهیم ساخت.
آنچه ما می خواهیم این است که روزي براي شادي داشته باشيم و در اين روز ِ‌شاد ِ‌تابستاني، پيامي غير از اعتماد و نگاهي جز محبت نداشته باشيم .

به امید فردايي كه در آن انسان، محترم است، انسان، دوست داشتني است .

يكي از همين روز ها، رنگين كمان ِ مهرورزي بر آسمان پديدار خواهد شد .


رنگين كماني ها

No comments: