Saturday, July 27, 2013

اولین جمعه ی امرداد هزار و سیصد و نود و دو


  
چهارمین سالگرد روز اقلیت های جنسی ایران 
امرداد ۲۰۱۳ - ۱۳۹۲

                                                                     
این یک امرداد دیگر است که می آید و این یعنی این که نخستین جمعه ی امرداد ماه، همان روزی که بر آن بودیم تا روز شادباش و غرور اقلیت های جنسی ایرانی باشد، یک سال دیگر بزرگ تر شده است و هنوز دوام آورده است و نفس می کشد.

امروز یک جمعه ی دیگر را داریم و این امید و پایداری است که سلام می گوید و خورشید گرم ماهی از تابستان درخشنده را نشان کرده است؛ نشان به آن نشان که ما ایستاده ایم و زندگی ادامه ی زندگی و حضور ادامه ی حضور انسانی است تنها و تنها به شرط انسان بودن

اکنون و در این زمان می توانیم این باور را به سخن در آوریم که همه ی ما یعنی همه ی ما با تمام تفاوت هایمان و با تمام اشتراک ما در شرایط انسان بودگی و می توانیم این را به سخن در آوریم که ما بودیم که همه ی ما بودیم و می توان دید که این همه ی ما با تمام اختلاف ها و تفاوت اندیشگانی و روشی، اکنون در دل رنگین کمانی ها زیست می کند و آن چه می توانست هراس جدایی و چندپارگی باشد، اکنون فرصت رنگین کمانی شده است و این زیباست.

ما، رنگین کمانی ها، به عنوان بخشی از جامعه ی ایرانی و همین طور به مثابه بخشی از جماعت انسانی، در تمرین خود بودن، یگانه بودن و در عین حال با هم بودن، تمرین هم زیستی و گونه گونی کردیم و این مسیر هم چونان در ادامه است.

امرداد ماه یک هزار و سی صد و نود و دوی خورشیدی را در حالی گرامی می داریم که می دانیم هنوز راه زیادی باقی مانده است و اطمینان داریم که برای بودن در این راه و ادامه ی مسیر، همه ی ما در کنار هم بایستی که گام برداریم و مراقب هم باشیم.
به امید امردادهای گرم و درخشنده


رنگین کمانی ها
امرداد ۱۳۹۲

No comments: