Sunday, November 29, 2009

دوشنبه 9 آذر 1388


پراکنده های کسری

روزهای مذکّرم را ختنه کردند,دیگر آنطور که طبیعت میخواست لذت نمیبرند.روزهای مونثم را, فقط وقت باروری از کمربند عفت آزاد میکنند.میخواستند روزهایم از جفتگیریشان,و نه از عشقبازیشان, رأی بزایند.*زاییدند.*نوزاد دختر بود.زنده به گورش کردند.

No comments: