Sunday, December 27, 2009

دوشنبه 7 دی ماه 1388


ساقی قهرماناینجا تهران است صدای ... ایران
یادداشت های روزانه یک دزد

سنگ

در را باز کردم، به کوچه شدم. در معرض تو قرار ‌گرفتم. ‌دویدی، دویدم، خم شدی سنگ برداشتی، خم شدم، برداشتم. تو سنگ‌ات را به ‌دختری دادی که سنگ نداشت. سنگ را پرتاب کردم. دویدم.


No comments: