Monday, January 4, 2010

یکشنبه 13 دی ماه 1388

3.3C. سلول شمارهدر این روزگار بی سرو سامانی به اندوه سرهای سربدار هم وطنانم و هزار گیر و گرفتاری که سرازیر زندگی همه ی ایرانیان و من شده . چیزی نمی توانست وادارم کند که دوباره اینجا چیزی بنویسم الا آنچه
علیرضا قزوه در هجو شهیدان میهنم سروده .علیرضا قزوه ارزش پاسخ ندارد که ندارد تاریخ هست کلمات را به صورت او تف کند . من فقط یکی از فرزندان کوچک تاریخ این سرزمینم

.

1شاعری که دستمال حیض حکومت می شوددر حضیضی منجلابی می شوداز هیچ کجای هیچ فرازیکهشاشیدن به هیکل شو نوشته های اشنیازی به خالی کردن مثانه پر خون را نداردخودش خودش را مالیده به ماتحت بالا برانمرا یا کسی را چه کارکه را چه کار کهقزوه به غزوه تبوک می رود یا از خندق فاتحانه بازمی گرددندا می کشد و توییتر به تر تر ش می اندازدباید گذاشت ترتر کنانفکر کند تا شاعر است که جلوی آقاش ش ش ش می نشینددو زانوسه زانوهرچند زانو شدن را خوب ابریشمین باشد

2شاعری که رایزن فرهنگی می شودناموس خودش را که سهلناموس قلم راراهزنانه می دهد به رهزنانمی دهد با تمام تن و قلم و قدمهمه چیززززززززز اش راهی می دهدو ناگاه داده ی واداده ای می شودکهناداشته ای به نام شرف راداده

و خود رامی پاشد به صورتی که ندای آزادی ستبا هیکل تنومند شدهازادویه های هندی بر خورشت های لمبانده بر تنخود رامی اندازدبرابر عظمتی که ندای رهایی انسان استو جثه ایکوچک شکسته بال در کفامیررررررررررررر آباد شده های تهرانبعد دو بنده ی بی شرفی اش رابا چفیه ی آقایش تعویض می کند کهاین منم رستم شعر که از جنگ با سهراب و ندای شرف پیروزیدم روزیدم روزیدم روزیدم

آهای شاعر ضد شیخ و میرگیر کرده در ماتحت آقاآقاآقا صبر کندست کش های بوکس کوبیده بر سر و صورتندای آزادی را آویزان نکنتو هنوز های های بسیاری آنها راباید بکوبیبه سری و صورتیکه در خیابانیهزار بار به خون خواهد نشستهنوز نداهای زیادی با دست علیل به خاک و خون سلامخواهند گفتدستکش ها و همه ی ابزارهایت از دست کش تا هر چیز کشی اتهنوز نگه دارشاعر3جایی از شما و آقایتان نسوخته برایآن روزهای پرده خوانی علی اکبر حسینکه اینپرده در عاشورای تهرانپرده از همه جای شما بر دریدتعطیلیبساطبرچیدهشمرخولیآقایزیدولی امرهمینطور ریخته ی درهم شماسوختنان را سوزناکاندهبهتعداد تمام تیرهایی که رها کردیدبا قلم باتوم کفن منبر دروغ صدا دغل سیما آقا4طبال می زند به طبلخوش غیرتبسترپهن کن در رواق دارالزهد حضرت رضادستمال بی زحمت حریر باشدهوگو جان شکیرا را در آغوش داردرگ باد کرده غیرت دین ی ی ی ی ی اتکه ناراحت خواندن از سهراب در جای عباس استزیر یک جایی از چاوز را اذیت می کندوقتی که شق کرده راست کرده و فرو کرده بی غسلتا انتهایخلوت اتان را خوش غیرتان به جنگ ندای آزدی رودفاع از عباس علمدارپیش پیشکی پیشکشتاندر دارالزهد مشهد الرضابکشید بیرون از زیر چاوز عبای غیرتتان5تو مگر سواد نداری پسر ؟تو که در تخت های حوزه هنریزیر پشم معلمی مثل معلم شاعری می سابیدیچطور نمی دانی آن موقع که نقل علی اکبر می خواندندمولا ویلا نداشتحالا اما شاعرویلا داردویلا ژیلا داردژیلا خرج داردخرج واویلا داردواویلا یعنی تو آن رستم ی که به جنگ سهراب رویواویلا واویلا واویلا واویلا ( لطفا سه بار لطفا )کوثر است و صفدر است و شبدر است و اینها هم سه بارسه بار که شد هم غیرت شاعر هم غیرت آخوندنقطه ی جوش صد راثبت حقوقی می کند می گذارد کف دست و هر کفی کهبرای این حقوق ثبت شدهضجه می زندمرجع که نمی شویواویلا بکش شاعرقافیه دار تر اما از آخوندتا لااقل راهزنی فرهنگی سوراخی به فرهنگستانی جاییبپاشد تو را6عمه ببین به کربلااینهمه لشکر آمدهالبته که به عشق رهبر آمدهاینهمه لشکر آمده لغزش شعری است از آن شاعری که جنس ابریشم راخوب می شناسدمگر نمی دانی که اینهمه لشگر آمده را سال هاست سند شدر جیب قبای آقایی ست که به عشق رهبر آمده کیفورش می کندتو را با اریکه ای از اریکه ی آقایتان چه کارسوتی دادی سید سوتی دادی !وامصیبتا سید نیستی شاعر؟ خیالی نیست سری به سرای دولت احمدی بمالسیادت را هم مثل سیاستشان حقنه ات می کننداز کربلا نگو مثلا از دهلی نو بگوو آب و هوایش که پارتیزان های ادبیاتچگونه می چشند مزدهایشان راعمه ها را هم بی خیالعمه ات و خاله ات و تمام عمه های تاریخدیدنددر ظهری که مقدس می شماریدید ریدیدکشته ها را یکی یکی بر شمردیدتا رسیدید به خیمه ی زینبی که نان اش را هزار سال خوردیدو خیمه را .....

7تو مسلمی ؟ تو ؟تو با خلعت هندوستان شریح یکهاز عجوزه ی هزار داماد جهاز می بریساری هفت رنگ آورده از هندوستان طمع تن اتتو راشرم آوررنگین تر از مسلم بودن می نمایاندطنازی شکر شکنانهشکر خوری های ذلیلانهعربده های شاعر نمایانهاصلا قلم راوا بنهبعد مسلم نمایی کنساری شاعر ساری تو مسلم نیستی که مسلم هم نیستی

8حرمله جان تو را نمی شناسم شاعرولی آقاجان ت رااز سه شعبهدریده ی ندای سهرابمی شناسمحرمله احتمالا نوعی گل در گلزار آقاستبا کمترین خار و آزارکه در حال سینه زنی برای حضرت خدااااااااتوسط علی اصغری که با دروغ رادیوهای بیگانه خود را شش ماهه جا زدهولی هزار و چند صد سال داردمورد ضرب و شتمو موردکارهای دیگرقرار گرفتهدرست مثل سینه زنان تفنگ بدست موتور سوار ظهر عاشورای شماظهر عاشوراحرمله فقط داشت از جلوی دانشگاه تهران در حال سینه زنی رد می شدعلی اصغر فتنه گر گلویش را سابید شدید به خنجرشخنجر حرمله را زخمی کردشکست خورد کردحرمله ماند و خنجری پاره پاره و یک صدا و سیما وصله پینهو علی اصغر رفت تاشش ماه دیگرمثل تمام این شش ماهفتنه از گلویش بریزدما هم مثل علی اصغر شش ماهه ترین فتنه گرهای تاریخیمشش ماه است که با گلو به خنجر شماناجوانمردانه حمله کرده ایمحالا حرمله ی عزیز شما مانده است و خنجری پاره پاره

چقدر دلت به حرمله جان ت می سوزد شاعرچقدر تو پر سوزی9حسین تو سایت ندارد دانشجو ندارد استاد ندارد انسان نداردفدایی دارد اینهمه لشگر آن همه قاتل جان نثار شاعرباتوم داردتیر دشنه تفنگکهریزکلباس شخصیحسین تو حسین ترین فرد اعلای روزگاربی لازم ترین یزید دهرخودکفا ترینحسین روزگارکه خود می کشد و خود گریه می کند

همانطور که گفته ایحسین تو خیلی حسین نازی ست ناز ناز نازحسین تو حسین جاز نبود حسین بالاترین نبودحسین پایین ترین پست ترین فرو ترینهمان حسینی است که می سرایی اشحسین تو سایت ندارد دانشجو ندارد استاد ندارد انسان ندارداینهمه لشگر دارد فدایی دارد آن همه قاتل جان نثار شاعرحسین تو تنها نیستروسیه وعده ی آب اش می دهدو چینبرای اش تسبیح می فرستد که ثواب های اش را بشماردبعد که از گودال فرو رفته بر می خیزدبا بودن حتی روس و چینتشنه می ماند و بجای ثواب کشته می شمارد حسین تو

حسین تو سپر دارد مد این روسباتوم دارد مد این چینحسین تو سایت ندارد دانشجو ندارد استاد ندارد انسان نداردحسین تو کهریزک داردفدایی دارد اینهمه لشگر آن همه قاتل جان نثار شاعر

10« و سرم مي سوزد از اين همه بدرقصي ها »این فقط چیزی ست از شعرتکه برای خواندن فرصت می برد و فکرفاصله ی شعر من و تو اینجا می چسبدبه انتهایوجدان داشته یا نداشته ی دو شاعربه تک تک صحنه هایی که ظهر عاشورادیدیم یا ندیدیمبه تمام رقص ها و بد رقصی هابه شاعر بودنمانبه آدم بودنمانبه شرفمان

بی توجه به جهت و جغرافیابی نگاه به ته تاریخ یا هندسه و اقتصاد و ریاضیاتبی نگاه حتی به دینکه می توان نداشتولی آزاده بود

کجا بودی

ظهر عاشوراطعم زندگیمداد رنگی

یک هفته پیش بود که پست آخر رو گذاشتم. فکر نمیکردم به این زودی بیام آپ کنم.. اما نشد.. دلم تنگ شده بود برات!

امسال کریسمس و سال نو خیلی بی مزه بود… اصلا حسی نداشت. در ظاهر خوب بود ولی نبود…. هیچی سر جاش نبود. تو این هفته تقریبا خواب نداشتم.. تمام شب تو یه حس بی حسی بودم… خواب نمیدیدم چون اصلا نمیخوابیدم ولی فکر بود که با چشمهای باز رویا میدیدم.. همه درهم برهم… مغزم بدون کنترل همینجوری واسه خودش فکر میکرد و فکر میساخت… هر چی سعی میکردم فکر نکنم.. نمیشد… خاموش نمیشدم! حتی بی اراده گریه میکردم… اصلا یادم نیست از چی. تقریبا دیوونه شده بودم… ولی همه اینها فقط شبها بود… روز که میشد مثل همیشه عادی بودم. فکر کنم جن!! زده شده بودم. شب سال نو هم به یه مهمونی رفتم… موقعی که اولین گیلاس رو بالا بردن.. یکی داشت سلامتی میداد.. میگفت (نمیدونم دقیقا به فارسی چی میگن).. من یه فکرهای دیگه ای ریخت تو سرم نزدیک بود گریه کنم.. چشمام داغ شد… خوبه همون موقع گیلاسها رو بردن بالا وگرنه همون وسط صدای گریه و زاریم میرفتم هوا.

این از سال نو

این ترم رو هم تعطیل کردم تا یکم به زندگیم سروسامون بدم. نمیتونم رو درس تمرکز کنم.. ذهنم انگار منفجر شده باشه… هزار جاست. باید یکم از کار و مشغله ها کم کنم تا بتونم به کارهای اصلیم برسم. من آهسته و پیوسته کاری رو نمیتونم انجام بدم… باید به یکباره به دل! کار حمله کنم تا نتونم نصفه رهاش کنم. خب من خیلی ترسو-ام.. اگه وسط کار اعتماد بنفسم به فنا بره… به طور کل میبرم. برای همین باید کارها رو جوری رو سرم خراب کنم که راه فرار نداشته باشم.

..

…. (این قسمت قبل از انتشار… حذف شد!)

..

.

…. (این قسمت هم همچنین…… فکر میکنی من چقدر دچار مشکل مغزی!! عقلی!! باشم!؟)

.

(این قسمت پایین به دو قسمت حذف شده مربوط ه… شاید متوجه نشی..)

.. هر جور که فکر میکنم باز میبینم به یه آدم مطمین احتیاج دارم که کنارم باشه ولی واقعا نمیتونم تمرکز و حواسم رو به این مساله بدم… اینکه بتونم یه رابطه دوستانه دایمی داشته باشم.. این سختترین کار دنیاست.. همیشه همه دوستام فقط یه بخش خیلی کوچیکی از فکر و ذهنم بودن.. یه جنبه خاص.. هیچکس تا این لحظه یه بخش برزگ نبوده. قبلا فکر میکردم این باید خوب باشه.. هر کس جای خودش رو داره… ولی این فقط تنهایم رو بیشتر و عمیقتر کرده. و مشکل واقعی جایی که من نمیتونم این دوستی ها رو توسعه بدم.. همه در یه محدوده خاصن.. اگه یه دوستی ساده از اون حد مشخص بیشتر بشه بجای صمیمیت بیشتر باعث جدایی میشه همونطور که تاحالا بوده. نمیدونم برای تو هم همینطور ه یا من اینطوری-ام. نمیدونم وقتی همه این مشکلات هویتی! بگذره باز هم اینطور خواهم بود یا تغییری بوجود میاد و مثل بچه آدم رفتار میکنم!….. بهرصورت احتمالا این راه (راه رسیدن به “من” ه بیرون از ذهن) رو باید تنهایی برم مثل تا الان که تنها به این نقطه رسیدم.. باید خودم تکیه گاه خودم باشم.. ولی یکم سخت ه.. مثلا وقتی به خودم دلداری بدم.. این که دیگه دلداری نیست وقتی همه چی رو خودم به خودم میگم… با همه کلماتی که خودم ازشون خبر دارم.. حرفام برای خودم نمیتونه که تازگی داشته باشه!… ولی خب چندان هم از تنهایی ناراحت نمیشم… شاید عادت باشه یا شاید هم به روحیاتم مربوط ه…. و شاید هم بالاخره تنهایی رو عقلم اثر گذاشته. اما میخوام این عوض بشه… خیال ندارم صد! سال آینده رو هم تنها بگذرونم.

در آخر..

.. یادی هم از دوستانی که سال پیش بهر دلیل رفتن…..

اول از همه بهبد عزیز… گفت که دیگه مطلب تازه ای برای نوشتن نداره…… ولی مگه ممکنه!… برای بلاگری مثل بهبد که حتی با یه جمله میتونه حرفش رو بزنه.. موضوع برای نوشتن تموم بیشه!؟!؟

بعد حامد عزیز.. اشاره.. کلی دلیل و برهان! برای ننوشتن اورد…. خب چند برابر اینها دلیل برای ادامه دادن.. داشت!

باران عزیز هم مثل اینکه همین تصمیم رو گرفته… ولی از طریق بلاگر دیگه ای ابلاغ کرده!.. شاید البته.

حمید بابک عزیز… بااینکه باهاش آشنایی خاصی ندارم… ولی همیشه میخوندمش. عشقی توی اون وبلاگ تاریک وجود داشت که تو هیچ وبلاگ دیگه ای ندیدم… خیلی حیف شد.

و آخر… رضای عزیز. میدونم گرفتن چنین تصمیمی براش خیلی سخت بود ولی مطمینا لازم بود که با چنین قاطعیتی انجامش داد.

امیدوارم همه این عزیزان به اهدافی که بخاطرش جمع ما رو ترک کردن.. برسن و دوباره به حلقه دوستان ندیدشون برگردن.

..

همینطور که میبینی من تغییری تو نوشتنم ندادم و همچنان دارم چرند میبافم…. نباید امیدی به بهتر شدن وبلاگم داشته باشی!نردبون> خداوند اعلی حضرت آريا مهر را قرين رحمت کند.نه به آن دلیل که دزدی هایش احتمالا ثروت مملکت را به فنا داد، اجنبی پرستی هایش احتمالاً استقلال مملکت را و ديکتاتوریهایش احتمالا آزادی مملکت را . نيست که بگوید و احتمالات را يقين کند، ولی احتمالاتی بوده که ملّت را آن طور به میدان شهیاد و آزادی کشانده بود.> خداوند اعلی حضرت آريا مهر را قرين رحمت کند، به حرمت آن جامعه اي که حکومت طاغوتی ايشان تربيت کرد که اوّل شجاعت انقلاب را داشت و بعد هوس جنگيدن. به حرمت آن جامعه اي که تربيت شد که غيرتمند باشد و از شرف احتمالیش دفاع کند. پای بند به آن عقیده ای که از هر گروهی که هستی برای منافعت ، رياکارانه از ارزش های دينی و غير دينی ديگران و خودت سود نجوي. به حرمت جامعه اي که تربيت شد که دينشن را حفظ کند.به حرمت جامعه اي که تربيت شد که حرمت و ارزش خودش را نگاه دارند. تربيت شد که بدون آنکه حرمت جامعه امروز که تربیت شده طاغوتی دیگر است را نگاه دارند ما را از خودمان شرمنده کند.


نیم بوسهشب تاسوعا (شنبه هفته گذشته) به محمد اس ام اس زدم تا ببينم كجاست و چيكار ميكنه

گفتش كه هيئته

ديروز حدود ساعت ۳:۳۰ ظهر ، رفتم سمت گيشا

به محمد اس ام اس دادم كلاست تموم شده ؟‌ ه

گفتش كه آره ، اگه شب زود برگشتم در مياييم بيرون

برگشتم دانشكده و نشستم يه كم درس خوندم ولي بيشتر از يك ساعت نتونستم بشينم

حدود ۶:۳۰ زدم از دانشگاه بيرون

مثل ديوونه ها راه افتادم رفتم توي بلوار روبروي خوابگاه محمد اينا نشستم

ساعت ۸:۱۵ كه ديدم ديگه واقعا سردمه بلند شدم

توي اين فاصله دو تا اس ام اس هم به محمد زدم كه " الان كدووم ورايي ؟‌ " و هيچ جوابي نيومد

گفتم نكنه خواب باشه ، براي همين تماس نگرفتم تا ازش خبر بگيرم

برگشتم خوابگامون

نزديكاي ساعت ۱۰ كه واقعا نگران شده بودم بعد از يكي دو تا اس ام اس ، تماس گرفتم

«مشترك مورد نظر در دسترس نمي باشد»

يه خورده بعد

«دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مي باشد»

ديگه واقعا نگران شدم

و بدبختي كاري هم از دستم بر نميومد

آخر شب ديگه خوابم برد

صبح ساعت ۱۰ بود كه اس ام اسش اومد كه ميگفت اس ام اس هارو الان ديده

عصري بهش اس ام اس دادم كه چطوري ميخوايي بري قزوين

گفت ميام از انقلاب با بي آر تي ميرم

خلاصه همين نيم ساعت پيش اومد

رفتم ديدمش

بعد از دو هفته

قربون قدو بالاش برم حسابي خسته بود

امروز رفته بودن يه كارگاهي براي بازديد علمي

پرسيدم ديشب كجا بودي فرمود : هيئت

كمي حرف زديم

آقا محمد روز عاشورا هم تهران بوده

رفته بوده هيئت

با پسرخاله اش

پسرخاله اي كه ميشه گفت يه جورايي الگوي زندگي محمده

چند وقت پيش هم زن گرفت

و آدمي به شدت مذهبيه

يه جورايي به دو نفر حسوديم شد

پسرخاله آقا محمد و حسين بن علي !! ه

دل از من برد و روي از من نهان كرد

خدا را با كه اين بازي توان كرد

لینک به منبع

جنبش راه سبز (جرس): آیت الله بیات زنجانی اعلام کرد: بدرفتاری‌ها و کج خلقی‌های اخیر علیه برخی مراجع تقلید و نهادهای مستقل حوزوی مانند مجمع محققین و مدرسین حوزه که در خوشبینانه‌ترین حالت ناشی از جمود و کج فهمی است، راه به جایی نخواهد برد و نتیجه‌ای خلاف انتظار بانیان آن به بار خواهد‌آورد.

به گزارش خبرنگار جرس ، آیت الله بیات زنجانی این مطلب را در پاسخ به استفتا جمعی از طلاب و روحانیون آذری زبان حوزه علمیه اعلام کرده است.

متن کامل اپرسش این طلاب و روحانیونو و پاسخ آیت الله بیات زنجانی که در پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید منتشر شده ، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مکرّم مرجع بزرگوار حضرت آیت الله بیات زنجانی

با سلام و تحیّت

اخیراً شاهد اتفاقات ناگواری از قبیل وقایع تلخ روز عاشورا، حمله به حسینیه جماران و از طرفی موضع گیری‌های افراطی و سیل تهمتها و تخریبها در برابر علما و مراجع روحانی آزاد اندیش و مستقل هستیم که نمونه‌ای از آنها پس از ارتحال حضرت آیت الله منتظری(ره) رخ داد و پس از هجمۀ ناجوانمردانه به مجمع محققین و مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، امروز می‌بینیم که یکی از نهادهای مستقر در حوزۀ علمیه سخن از عدم صلاحیت حضرت آیت الله صانعی برای مرجعیت می‌گویند. مستدعی است نظر مبارک خود را در این زمینه مرقوم فرمایید. أدام الله عزّکم

جمعی از طلاب و روحانیون آذری زبان حوزه علمیه

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و تحیت؛ بزرگترین افتخار برای جامعه شیعی ایران، وجود مبارک حضرت امام حسین(ع) است و هیچ انسان عاقل و آزاده ای بر خود اجازه ورود و هتک حرمت به ساحت آن حضرت را نمی دهد و بر فرض وجود اقداماتی که نقل می شود، باید با هتاکان و هجمه کنندگان و آمران و مباشران قتل عده ای از هموطنان مظلوممان در جریان عزاداری حسینی ، اشد برخوردها صورت گیرد.

از طرف دیگر این موضوع قابل تاکید است که روحانیت و مرجعیت شیعه در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود وامدار هیچ گروه و نهاد دولتی، حکومتی و رسمی نبوده و به یاری خداوند متعال پس از این هم نخواهد بود. یگانه پشتیبان مرجعیت دینی هم پس از خداوند تبارک و تعالی، مردم و عموم مؤمنان و متشرعان هستند. مجرای تأیید اجتهاد یک فقیه شیعی نیز روندی مشخص دارد که در بطن حوزه‌های علمیه شکل گرفته است و بحمدالله ردّ این صلاحیت هم وابسته به نظر یک ارگان یا نهاد فکری یا سیاسی خاص حوزوی و غیر حوزوی نیست.

اینجانب ضمن تأکید مؤکّد بر شأن و منزلت اجتهادی و فقهی مرجع عالیمقام حضرت آیت الله صانعی- ایّده‌الله‌تعالی- همۀ مقلّدان ایشان را در پیروی از فتاوای ایشان مأجور می‌دانم و یقین دارم که بدرفتاری‌ها و کج خلقی‌های اخیر علیه برخی مراجع تقلید و نهادهای مستقل حوزوی مانند مجمع محققین و مدرسین حوزه که در خوشبینانه‌ترین حالت ناشی از جمود و کج فهمی است، راه به جایی نخواهد برد و نتیجه‌ای خلاف انتظار بانیان آن به بار خواهد‌آورد. امیدوارم بدانند که نتیجۀ این قبیل مواضع، تضعیف حوزه‌های علمیه است.

حقیقتاً معتقدم که بهترین نمونۀ مرجعیت مستقلّ دینی در روزگار ما هم خود امام خمینی-رضوان‌الله‌تعالی علیه- بود که همواره خاری در چشم متحجّران، کج اندیشان و خشک مغزان زمان خود بود و هنوز هم عدّه‌ای می‌کوشند تا به انحاء گوناگون از او، بازماندگان و همفکرانش انتقام بگیرند.

اسدالله بیات زنجانیNo comments: